Eight letters in search of a word played 54603 times.
1 Gracz, Flash, Puzzle, Zabawa, Czas Gry, 2 Graczy, Dzieci, Edukacyjnych, S?owa

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Zobacz, jak dobrze s? ze s?owami!

Controls: Celem gry jest zdobycie punktw, tworz?c s?owa z wyboru o?miu liter wam na ekranie. D?u?sze s?owa daj? wi?cej punktw. Dodaj do listy s?owo klikaj?c na litery lub u?ywaj?c klawiatury - a nast?pnie klikn?? "Wy?lij" lub naci?ni?cie klawisza "Enter", gdy po dokonaniu pe?nego wyrazu w celu uzyskania punktw. Na ka?dym poziomie s? podane w terminie, w ktrym do osi?gni?cia docelowej liczby punktw. Je?li nie uda si? osi?gn?? cel w wyznaczonym terminie, gra si? ko?czy. Co pi?? poziomw istnieje premii rundy, w ktrych jedna minuta do odgadni?cia listu o?miu anagram - gra nie ko?czy si?, je?li nie w tych premii rund.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony