Mysteries of Horus played 4095 times.
1 Gracz, Flash, Puzzle, Myszy Umiej?tno?ci, Czas Gry, Przygoda, Pasuj?ce Do Gry

Gry górę - Nowe Gry - Gry losowe

Do you like this game? /

Description: Zapoznaj si? z symbolu przeno?nika i umie?? go w luki w wierszu. Mo?esz spadek symbol w dyspozycji jednostki. To zmniejsza Bo?ego satysfakcji. Aby pokona? poziom, nale?y osi?gn?? cel go?ci. Mo?esz straci? je?li go?ci obecnych jest mniej ni? docelowy go?ci. Bo?e satysfakcji stopniowo spada. Daj Bo?e magiczne prezenty dla zwi?kszenia jego satysfakcji.

Controls: U?yj myszki do interakcji.

Dodaj tę grę do swojej strony internetowej!


Skopiować ten kod do swojej strony